ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมหลักการพูด บทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไว้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และกระชับในเล่มเดียว เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-19 01:03
2019-01-13 01:05