ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : " หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administra- tion)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถานการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง ด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน • แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์หนึ่ง • พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ • ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ • องค์การและหลักการบริหารจัดการเบื้องต้น • พื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา • แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและทางเลือกสาธารณะ • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเมือง และการบริหาร "